جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home لینک- تماس با ما-contactus پیش دبستان-grade0 پایه اول -grade1 پایه دوم -grade2 پایه سوم-grade3 پایه چهارم-grade4 پایه پنجم-grade5 پایه ششم -grade6 دعوت به همکاری-psm برنامه تعالی-taali لینک-# گالری-gallery گالری دسته بندی شده-galleryclassified گالری سریع-quickgallery دپارتمان زبان-english صفحه اصلی هنر-art صفحه اصلی خوشنویسی-calligraphy ورزش-sport صفحه اصلی بهداشت-behdasht پژوهش-research صفحه اصلی لگو-lego لینک-page?slug=grade1-lab لینک-page?slug=grade2-lab لینک-page?slug=grade3-lab لینک-page?slug=grade4-lab لینک-page?slug=grade5-lab لینک-page?slug=grade6-lab لینک-page?slug=grade0-lab آلبوم ورزش-sportgallery گزارش ورزش-sportreport آشنایی با واحد ورزش-sportintro دپارتمان IT-computer سرود-sing لینک-page?slug=class1-1 لینک-page?slug=class1/2 لینک-page?slug=class1/3 آلبوم پایه اول-grade1album گنجینه سوالات اول-question1 کاردرخانه اول-homework1 صفحه کتابخوانی-book گزارش روزانه 5/1-فعالیت ۱-۵ لینک-page?slug=class5/2 آلبوم پایه پنجم-grade5album رباتیک پایه پنجم-robatic گنجینه سوالات پنجم-question5 کاردرخانه پایه پنجم-homework5 لینک-page?slug=class4/1 لینک-page?slug=class4/2 کاردرخانه پایه چهارم-homework4 صفحه اصلی آزمایشگاه-lab لینک-page?slug=class2/1 لینک-page?slug=class2/2 لینک-page?slug=class2/3 آلبوم پایه دوم-grade2album گنجینه سوالات پایه دوم-question2 کاردرخانه دوم-homework2 لینک-page?slug=class3/1 لینک-page?slug=class3/2 لینک-page?slug=class3/3 آلبوم پایه سوم-grade3album گنجینه سوالات سوم-question3 کاردرخانه سوم-homework3 لینک-page?slug=class0/1 لینک-page?slug=class0/2 لینک-page?slug=grade0-albume لینک-page?slug=grade0-computer لینک-page?slug=computer-albume لینک-page?slug=teacher-pro لینک-page?slug=student-pro گزارش کلاًسی 6/1-سclass6-1 لینک-page?slug=class6/2 آزمون آنلاین-onlineexam1 کاردرخانه پایه ششم-homework6 اردو ها وبازدیدها-visit اردوهای پایه های پیشش تا سوم-visit1 اردوهای پایه چهارم تا ششم-visit2 لینک-page?slug=legocalligraphy1-report اهداف خوشنویسی-goals1 چشم انداز وماموریت مدرسه-mission میثاق نامه اولیا-Conventionparent میثاق نامه دانش آموزان-Conventionstudent طرح تدبیر-tadbir گزارش کتابخوانی-bookreport گالری تصاویرکتابخوانی-bookgallery نمایشگاه کتاب-bookexa ساخت صفحه pdf-pdflibrary صفحه اصلی بهداشت-health لینک-page?slug=lego-picture لینک-page?slug=grade3-lego لینک-page?slug=grade4-lego لینک-page?slug=grade1-lego لینک-page?slug=grade2-lego لینک-page?slug=grade0-lego لینک-page?slug=grade5-lego لینک-page?slug=grade6-lego گزارش هنر پایه چهارم تا ششم-painting هنرپایه اول-art1 لینک-page?slug=grade6-mahart لینک-page?slug=grade1-maharat مهارت زندگی-skill واحد مشاوره-consultation
آر اس اس-rss
آزمایشگاه پایه اول-grade1-lab
آزمایشگاه پایه پنجم-grade5-lab
آزمایشگاه پایه چهارم-grade4-lab
آزمایشگاه پایه دوم-grade2-lab
آزمایشگاه پایه سوم-grade3-lab
آزمایشگاه پایه ششم-grade6-lab
آزمایشگاه پیش دبستان-grade0-lab
آزمون آنلاین-onlineexam1
آزمون ساز آنلاین-examiner
آشنایی با واحد ورزش-sportintro
آلبوم پایه اول-grade1album
آلبوم پایه پنجم-grade5album
آلبوم پایه چهارم-grade4album
آلبوم پایه دوم-grade2album
آلبوم پایه سوم-grade3album
آلبوم پیش دبستان-grade0-albume
آلبوم کامپیوتر-computer-albume
آلبوم ورزش-sportgallery
اجتماعی پایه ششم-grade6-ejtemaie
اخبار تصویری-picnews
ادبیات-grade6-lit
اردو ها وبازدیدها-visit
اردوهای پایه چهارم تا ششم-visit2
اردوهای پایه های پیشش تا سوم-visit1
ارسال کننده تایم لاین-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
المپیاد-olympiad
اهداف خوشنویسی-goals1
برد-boardportfolio
برنامه تعالی-taali
پایه اول -grade1
پایه پنجم-grade5
پایه چهارم-grade4
پایه دوم -grade2
پایه سوم-grade3
پایه ششم -grade6
پایه ها-education
پرداخت آنلاین-payment
پروفایل-profile
پژوهش-research
پژوهش پایه ششم-grade6-pajohesh
پیش ثبت نام-preregistration
پیش دبستان-grade0
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
تایم لاین-timeline
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تست تکالیف-homework
تماس با ما-contactus
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
تولید محتوای آموزگاران-teacher-pro
تولیدمحتوای ئانش آموزان-student-pro
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
چاپ آزمون ساز-examinerprint
چشم انداز وماموریت مدرسه-mission
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دپارتمان IT-computer
دپارتمان زبان-english
درباره ما-aboutus
دعوت به همکاری-psm
دینی وقرآن پایه ششم-grade6-quran
رباتیک پایه پنجم-robatic
ریاضی ششم-grade6-reiazi
ساخت صفحه pdf-pdflibrary
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
سرود-sing
صفحه اصلی خوشنویسی-calligraphy
صفحه اصلی آزمایشگاه-lab
صفحه اصلی بهداشت-health
صفحه اصلی بهداشت-behdasht
صفحه اصلی لگو-lego
صفحه اصلی هنر-art
صفحه کتابخوانی-book
صندوق پست الکترونیکی-emailinbox
طرح تدبیر-tadbir
علوم ششم-grade6-olum
فایل سنتر-filecenter
فرهنگی-cultural
فعالیت کلاس پیش 2-class0/2
فعالیت کلاسی 1/2-class1/2
فعالیت کلاسی 1/3-class1/3
فعالیت کلاسی 1/4-class1/4
فعالیت کلاسی 2/2-class2/2
فعالیت کلاسی 2/3-class2/3
کاردرخانه اول-homework1
کاردرخانه پایه پنجم-homework5
کاردرخانه پایه چهارم-homework4
کاردرخانه پایه ششم-homework6
کاردرخانه دوم-homework2
کاردرخانه سوم-homework3
کامپیوتر پایه اول-grade1-omputer
کامپیوتر پایه دوم-grade2-computer
کامپیوتر پایه سوم-grade3-computer
کتابخانه-library
کلاس 2/1-class2/1
کلاًس 6/2-class6/2
کنکور-konkoor
گالری-gallery
گالری تصاویر لگو-lego-picture
گالری تصاویرکتابخوانی-bookgallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش خوشنویسی پایه های چهارم تا ششم-calligraphy-report
گزارش خوشنویسی پایه های دوم وسوم-legocalligraphy1-report
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش روزانه 3/2-class3/2
گزارش روزانه 4/2-class4/2
گزارش روزانه 5/1-فعالیت ۱-۵
گزارش روزانه کلاس 4/1-class4/1
گزارش روزانه کلاس 5/3-class5/3
گزارش کتابخوانی-bookreport
گزارش کلاس 3/1-class3/1
گزارش کلاس 5/2-class5/2
گزارش کلاسی 1/1-class1-1
گزارش کلاسی 3/3-class3/3
گزارش کلاًسی 6/1-سclass6-1
گزارش لگو سوم-grade3-lego
گزارش لگوی دوم-grade2-lego
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
گزارش هفتگی کامپیوتر-grade0-computer
گزارش هنر پایه چهارم تا ششم-painting
گزارش ورزش-sportreport
گنجینه سوالات اول-question1
گنجینه سوالات پایه اول-grade1-question
گنجینه سوالات پایه دوم-grade2-question
گنجینه سوالات پایه دوم-question2
گنجینه سوالات پایه سوم-grade3-question
گنجینه سوالات پایه ششم-question6
گنجینه سوالات پنجم-question5
گنجینه سوالات چهارم-question4
گنجینه سوالات سوم-question3
لگو پیش دبستان-grade0-lego
لگو چهارم-grade4-lego
لگواول-grade1-lego
لگوی پنجم-grade5-lego
لگوی ششم-grade6-lego
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
مهارت پایه ششم-grade6-mahart
مهارت زندگی-skill
مهارت زندگی پایه اول-grade1-maharat
میثاق نامه اولیا-Conventionparent
میثاق نامه دانش آموزان-Conventionstudent
نقشه سایت-sitemap
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
نمایشگاه کتاب-bookexa
همکاران آموزشی-workmate2
همکاران اداری-workmate1
هنرپایه اول-art1
هنرپایه پنجم-art5
هنرپایه چهارم-art4
هنرپایه دوم-art2
هنرپایه سوم-art3
واحد مشاوره-consultation
ورزش-sport
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser