تب

ادامه ساخت و ساز برای روز نمایشگاه را ادامه دادیم.