تب

امتحان لغت گرفته شد. شعر تمرین شد.

تمارین درس 16 درس ازمون نوشته شود.

شعر درس 16 حفظ شود.

گزارش:کاربرگ فارسی اجرا شد.املا پاتخته اجرا شد.

لغات هم معنی دروس 1تا 7 را یاد بگیرید  و بنویسید.برای دانستن املای صحیح و هم معنی ها دقت کنید.

ارزشیابی هم معنی ها از درس 1 تا 7 گرفته  میشود.

لغات درس 8 تا16 دوره شد.ارزشیابی برگزار شد

کاربرگ را انجام دهید.

درس ازمون 7 اجرا شد.

 

لغات هم معنی و متضاد دروس 8 و9و10و11 را بنویسید و یاد بگیرید.

فردا ارزشیابی از مفاهیم جدید دروس 8 تا اخر 15 گرفته میشد.

تمارین نگارش درس 15 در کلاس اجرا شد.

درس ازمون 7 را کامل کنید.

لغات هم معنی و متضاد درس 12 و 14 و 15 را بنویسید و یاد بگیرید.

درس شعر هنر اجرا شد.

تمارین نگارش درس 15 نوشته شود.

تمارین نگارش درس 14 نوشته شود.کتاب نگارش را کنترل کنید  و اگر از اول کتاب سوال و یا صفحه ای را ننوشته اید تکمیل کنید.

گزارش: بخوان و بیندیش درس 14 اجرا شد.

کار در خانه:هفته ی 14 و 15 درس ازمون هفت حل شود.

گزارش:درس راز زندگی اجرا شد.

کار در خانه:تمارین و تکالیف درس ازمون هفت درس 12 و 13 حل شود.

گزارش:حکایت درس سیزدهم اجرا شد.

کار در خانه:افعال صفحه های 92و 84 و 85 را در جدول قرار داده و ضمیر درستشان را بنویسید.

گزارش:درس ازمون 6 جرا شد.

کار در خانه:100 لغت سخت از درس 9 و 10 و11 و12 بنویسید.

گزارش: مترادفات درس9 تا اخر 12 دوره شد.

شعر شیر خدا پرسیده شد.قالب مثنوی تمرین شد.ردیف و قافیه و تکرار شد.

تمارین درس ازمون 6 حل شود.

گزارش:درس شیر خدا اجرا شد.

کار در خانه:تمارین نگارش درس 12 و لغات جدید درس شیر خدا نوشته شود.

شعر شیر خدا برای یکشنبه بعد حفظ شود.

گزارش:تمارین نگارش درس یازدهم در کلاس اجرا شد.

100 لغت سخت از درس 9. 10. 11 .12 بنویسید

گزارش:درس دوازدهم اجرا شد.

کار در خانه:معانی و متضادهای درس دوازدهم را بنویسید و یاد بگیرید.

داستان یک قطره عسل را بیاورید.

گزارش:درس یازدهم فارسی در کلاس اجرا شد.

کار در خانه:تمارین نگارش درس 11 نوشته شود.

لغات درس بوعلی و بهمنیار نوشته و حفظ شود.

گزارش:درس ازمون 5 حل شد.

معانی و متضادهای لغات جدید درس 8و 9 و 10 را بنویسید و یاد بگیرید.

دانش اموزانی که انشا مربوط به بهداشت را ننوشته اند در برگه A4 بنویسند.

گزارش:تمرین املا تمرکزی 

کار در خانه:دانش اموزانی که در کلاس املای تمرکزی را تمام نکردند کامل کنند.از درس هشتم دریا قلی.بی نقطه با تشدید های رنگی

گزارش:ارزشیابی املا گرفته شد.

کار برگ نگارش حل شد.

کار در خانه:تمارین و تکالیف درس ازمون را حل کنید.