تب

با سلام و عرض ادب

طرح درس این جلسه " باغ میوه "  می باشد.

اهداف :

 • آشنایی با باغبانی و کشاورزی
 • درک مفهوم استحکام
 • تقویت کار با دست
 • تقویت مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • تقویت حس مسئولیت پذیری
 • پشتکار
 • امنیتدر ابتدا برای دانش آموزان در مورد طرح درس قصه گفته شدو گفتگو انجام شد.سپس عزیزان شروع به ساخت سازه های خود به صورت انفرادی کردند و بعد از آن به مرحله ی تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

با سلام و عرض ادب

طرح درس این جلسه " کلیدهای ایستگاه آتش نشانی"  می باشد.

اهداف :

 • آشنایی با مشاغل (آتش نشانی و ایستگاه آن)
 • آشنایی با مفهوم ارتفاع
 • تقویت کار با دست
 • تقویت مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • تقویت حس مسئولیت پذیری
 • پشتکار
 • در ابتدا برای دانش آموزان در مورد فروشگاه قصه گفته شدو در مورد طرح درس گفتگو انجام شد.
 • سپس عزیزان شروع به ساخت سازه های خود به صورت انفرادی کردند و بعد از آن به مرحله ی تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه " حیوانات ماقبل تاریخ " می باشد.

اهداف :

 • آشنایی با حیوانات ما قبل تاریخ
 • تقویت مهارت دست ورزی
 • تقویت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • پشتکار
 • مهارت حل مسئله
 • احساس مسئولیت

درابتدا راجع به طرح درس گفتگو انجام شد  سپس دانش آموزان سازه های خود را به صورت فردی ساختند و پس از به تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه " کلیدهای ایستگاه آتش نشانی " می باشد.

اهداف :

 • آشنایی با مشاغل (ایستگاه آتش نشانی )
 • آشنایی با مفهوم ارتفاع
 • مهارت دست ورزی
 • تقویت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • پشتکار
 • خلاقیت
 • مهارت حل مسئله
 • احساس مسئولیت

ابتدا قصه ای راجع به طرح درس گفته شد در حین قصه سوالاتی پرسیده شد سپس دانش آموزان سازه های خود را به صورت فردی ساختند و پس از به تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

با سلام و احترام

در این جلسه با توجه به طرح درس محیط زیست اهداف:

 • آشنایی با محیط زیست
 • جنگل
 • حیوانات جنگل و غذای آن ها
 • اهمیت نگهداری و حفظ محیط زیست
 • بیان نظرات
 • تقویت اعتماد به نفس
 • پشتکار
 • تقویت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت دست ورزی محقق می شود.در ابتدا راجع به طرح درس قصه ای برای دانش آموزان گفته شد و در حین قصه گویی سوالاتی در مورد طرح درس پرسیده شد.سپس عزیزان سازه های خود را به صورت فردی ساختند.
 • در نهایت به تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداخته شد.

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه پیشی کوچولو نترس می باشد.

اهداف :

 • آشنایی با پدیده های طبیعی (رعد و برق و باران و ...)
 • تقویت برقراری ارتباط و مشارکت
 • مهارت دست ورزی
 • بیان نظرات
 • تقویت اعتماد به نفس
 • پشتکار
 • خلاقیت
 • کمک به حیوانات
 • احساس امنیت و آرامش

ابتدا قصه ای راجع به طرح درس گفته شد در حین قصه سوالاتی پرسیده شد سپس دانش آموزان سازه های خود را به صورت فردی ساختند و پس از به تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

 

با سلام و احترام

در این جلسه با هدف آشنایی با بیمارستان ، مقررات بیمارستان ، قسمتهای مختلف آن ،برقراری ارتباط و مشارکت، بیان نظرات کارگروهی توسط مربی قصه گفته شد و در انتها دانش آموزان سازه هایشان را به صورت گروهی ساختند.

با سلام و احترام

در این جلسه با هدف آشنایی با

حیوانات اهلی

شرایط نگهداری و زندگی آن ها

برقرای ارتباط و مشارکت

بیان نظرات

کار گروهی

و پشتکار

برای دانش آموزان قصه گفته شد و در انتها عزیزان سازه های خودرا به صورت گروهی ساختند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه برای دانش آموزان با اهدف زیر قصه گفته شد.

 • آشنایی با شغل آتش نشانی
 • ابزارو وسایل آتش نشانان
 • کمک کردن
 • برقراری ارتباط و مشارکت
 • مهارت کار با دست
 • پشتکار
 • کار گروهی

ودر انتها دانش آموزان به صورت گروهی سازه های خود را ساختند.

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه پیرامون اهداف زیر قصه گفته شد ودانش آموزان سازه هایشان را به صورت گروهی ساختند.

آشنایی با حیوانات خانگی

کمک به حیوانات و نحوه برخورد با آن ها

آشنایی با اندازه ها

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه برای دانش آموزان در مورد اهداف زیر توسط مربی قصه گفته شد و در انتها بچه ها سازه هایشان را به صورت فردی ساختند.

 • آشنایی با مفهوم ریاضی
 • آشنایی با ابزار آشپزخانه
 • مهارت با دست
 • بیان نظرات
 • چگونگی برقراری ارتباط و مشارکت