تب

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه " پست " می باشد.

اهداف :

 • آشنایی با وسایل ارتباطی
 • آشنایی با اداره پست
 • تقویت مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • تقویت حس مسئولیت پذیری
 • آشنایی با نیازهای ارتباطی

در ابتدا برای نو آموزان در مورد طرح درس قصه گفته شدو  گفتگو انجام شد.سپس عزیزان شروع به ساخت سازه های خود به صورت انفرادی کردند و بعد از آن به مرحله ی تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

با سلام و احترام

طرح درس این جلسه " فرشته ی آرزوها " می باشد.

اهداف :

 

 • آشنایی با علایق و خواسته ها
 • تقویت مهارت کار با دست
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • پشتکار
 • بیان نظرات
  در ابتدا برای نو آموزان در مورد طرح درس قصه گفته شدوگفتگو انجام شد. 
  سپس عزیزان شروع به ساخت سازه های خود به صورت انفرادی کردند و بعد از آن به مرحله ی تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

 با سلام و احترام

طرح درس این جلسه داستان تلق و تلوق می باشد.

اهداف:

 • آشنایی با مفاهیم ریاضی (اندازه گیری)
 • آشنایی با وسایل نقلیه زمینی (قطار)
 • تقویت مهارت کار با دست
 • تقویت مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت اعتماد به نفس
 • اهمیت امنیت
 • تقویت حس مسئولیت پذیری
 • در ابتدا برای نو آموزان در مورد روستا و حیوانات اهلی قصه گفته شدو در مورد طرح درس گفتگو انجام شد.
 • سپس عزیزان شروع به ساخت سازه های خود به صورت انفرادی کردند و بعد از آن به مرحله ی تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 

 با سلام و احترام

طرح درس این جلسه نجات بچه فیل می باشد.

اهداف:

 • آشنایی با حیوانات
 • آشنایی با مکان های عمومی (باغ وحش)
 • مهارت کار با دست
 • بیان نظرات
 • مهارت حل مسئله
 • تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت
 • کمک به دیگران
 • تقویت اعتماد به نفس
 • پشتکار
 • ایجاد علاقه به حیوانات
 • تقویت خلاقیت
 • تقویت حس مسئولیت پذیری
 • در ابتدا برای نو آموزان در مورد حیوانات باغ وحش قصه ای گفته شد.سپس به صورت انفرادی سازه هایشان را ساختند.و پس از آن به تحلیل و بررسی و تاثیرسازه ها برروی چالش طرح درس پرداختند.

 با سلام و احترام

طرح درس این جلسه سیاره ی خیالی می باشد که در این راستا اهداف

 • آشنایی با فضا
 • آشنایی با حواس پنجگانه
 • بیان نظرات
 • تقویت مهارت کار با دست
 • برقراری ارتباط و مشارکت
 • تقویت خلاقیت
 • احترام به نظرات دیگران
 • پشتکار
 • تقویت اعتماد به نفس محقق می شود.

در ابتدا برای دانش آموزان در مورد فضا و سیارات و طرح درس توضیح داده شد و به سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد.

پس از آن عزیزان سازه هایشان را انفردی ساختند و به تحلیل و بررسی و تاثیر سازه ها بر روی چالش طرح درس پرداختند.

 با سلام و احترام

در این جلسه طرح درس  ببین و بساز می باشد که هدف از این طرح درس آشنایی با مفاهیم ریاضی (بازی با اعداد) ،  جهت ها (راست و چپ و ...) ، تقویت حوس پنجگانه، کارگروهی ، تقویت مهارت برقراری ارتباط و مشارکت ، تقویت خلاقیت ، آشنایی با مفهوم دسته بندی می باشد.

در ابتدا در مورد بسته بندی (رنگ ، شکل ، اندازه گیری و ...) توضیحاتی داده شد و دانش آموزان گروه بندی شدند.

سپس در گروه ها شروع به ساخت سازه هایی که معیارهای مشخص شده را داشته باشند کردند و در انتها اقدام به بررسی و تحلیل سازه هایشان کردند.

 با سلام و احترام

در این جلسه نوآموزان با هدف آشنایی با مفهوم ارتفاع ،کمک و همکاری ، برقراری ارتباط و مشارکت ،پشتکار، کار گروهی قصه گفته شد و سپس سازه های خود را به صورت فردی ساختند.

با سلام و احترام

در این جلسه نوآموزان با هدف آشنایی با

 • امنیت
 • ارتفاع
 • مواظبت از کوچکترها
 • برقراری ارتباط و مشارکت
 • بیان نظرات
 • حل مسئله

توسط مربی گفته شد.

و برای تقویت مهارت دست ورزی سازه هایشان را به صورت فردی ساختند.

با سلام و احترام

در این جلسه با هدف آشنایی با

حیوانات جنگل

خوراک و غذای حیوانات

کمک کردن به دیگران

مهربانی کردن

برقراری ارتباط و مشارکت

بیان نظرات و حل مسئله

توسط مربی قصه گفته شد و در انتها نوآموزان سازه های خود را به صورت فردی ساختند.

 

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه با هدف آشنایی با وسابل نقلیه زمینی

 • قطار
 • قطار باربری
 • مسافربری
 • برقراری ارتباط و مشارکت
 • مهارت کار با دست
 • پشتکار

نو آموزان سازه های خود را به صورت فردی ساختند.

Image result for lego education iran

با سلام و احترام

در این جلسه برای نوآموزان پیش دبستان قصه ای در مورد اهداف زیر گفته شد و در انتها سازه هایشان را ساختند.

آشنایی با مفهوم ارتفاع

حیوانات باغ وحش

کمک به حیوانات

آشنایی با شغل دام پزشکی

 

با سلام و احترام

در این جلسه برای نوآموزان پیش دبستان در مورد اهداف زیر قصه گفته شد و در انتها سازه هایشان را به صورت فردی ساختند.

مقابله با ترس

برقراری ارتباط و مشارکت با یکدیگر

پشتکار

شادی

کمک به یکدیگر