آموزش اصولی که بر پایه ی زیبایی شناسی تبیین شده تا بر اساس آموزه های آن حس زیبایی شناسی دانش آموزان تقویت شده با ایجاد ذوق هنری ،گام به گام به سوی زیبا نوشتن قدم بردارند ،
و از خزانه ی پربار فرهنگ و هنر اسلامی سیراب شوند.