تب

با سلام و احترام

فعالیت کلاسی :

کار درخانه بررسی شد.

اجتماعی درس 11 آموزش داده شد.

قرآن درس 4 آموزش داده شد.

تعدادی سوال ریاضی پای تخته نوشته و حل شد.

فعالیت منزل:

نگارش درس 11 انجام شود.

قرآن تا آخر صفحه 60 معانی لغات و آیه ها نوشته شود.

 

با سلام و احترام

فعالیت کلاس :

درس تقارن مرکزی آموزش داده شد.

تمرین های کتاب مربوط به تقارن محوری حل شد.

علوم درس  " چه خبر 2 " آموزش داده شد.

فعالیت منزل:

7 سوال ریاضی و پلی کپی ریاضی حل شود.

با عرض ادب و احترام

گزارش کلاسی:

ریاضی صفحات 44 و 45 حل شد.

آزمایشگاه خلاق "دارکوب نوک زن"  توسط دانش آموزان طراحی شد.

آموزش درس 8 اجتماعی کامل شد.

فعالیت در منزل:

نگارش درس    انجام شود.

املا کار شود.

هم معنی ها مطالعه شود.

با عرض ادب و احترام

گزارش کلاسی:

پیک آدینه بررسی شد+اردوی باغ کتاب

فعالیت در منزل:

پلی کپی ریاضی حل شود.

با عرض ادب و احترام

فعالیت کلاسی:

پلی کپی ریاضی حل شد.

پلی کپی اجتماعی بررسی شد.

ارزشیابی گروهی علوم انجام شد.

درس 7 اجتماعی آموزش داده شد.

دیکته از درس 1 تا 8 گفته شد.

فعالیت در منزل:

پیک آدینه پاسخ داده شود.

فارسی " بخوان و بیندیش" مطالعه و به صفحات 67 و 68 پاسخ داده شود.

با عرض ادب و احترام

گزارش کار کلاس:

پلی کپی ریاضی حل شد.

انشا با موضوع "اگر درخت بودم" توسط دانش آموزان خوانده ، اشکالات آن ها عنوان و بهترین انشاها انتخاب شد.

زمان مطالعه ی علوم و پرسش از درس 4 انجام شد.

فعالیت در منزل:

پلی کپی ریاضی حل شود.

املا از درس 1 تا 8 نوشته شود.

درس 1 تا 4 علوم مطالعه شود.

 

با عرض ادب و احترام

گزارش کلاسی:

پلی کپی ریاضی حل شد.

در آزمایشگاه خلاق ساخت " گردونه ی نیوتن" انجام شد.

پلی کپی فارسی بررسی شد.

فعالیت در منزل:

پلی کپی ریاضی و اجتماعی پاسخ داده شود.

انشا با موضوع " اگر درخت بودم" نوشته شود.

 

با عرض ادب و احترام

گزارش کلاسی:

پیک آدینه بررسی شد.

صفحات 38 و 39 ریاضی حل شد.

دیکته در قالب "هم معنی واژه های جدید درس ها"  گفته شد.

صفحه ی 61 فارسی انجام شد.

فعالیت در منزل:

پلی کپی فارسی و ریاضی پاسخ داده شود.

 

با عرض ادب و احترام

گزارش کلاسی:

درس 5 اجتماعی آموزش داده شد.

صفحات 28 و 29 هدیه آموزش داده شد.

صفحات 42 تا 46 فارسی آموزش داده شد.

فعالیت درمنزل:

پیک آدینه حل شود.

معنی واژه های جدید درس های 1 تا 5 فارسی مطالعه شود.

سوالات پلی کپی ریاضی تمرین شود.

بعرض ادب و احترام:

گزارش کلاسی:

درس 5 فارسی آموزش داده شد.

نگارش درس 5 انجام شد.

تا صفحه ی 20 قرآن روخوانی شد.

در آزمایشگاه خلاق ساخت "جعبه ی تاریک" انجام شد جهت مشاهده ی پخش مستقیم نور

فعالیت در منزل:

به مناسبت اربعین حسینی روانخوانی قرآن تمرین شود.التماس دعا

 

با عرض ادب و احترام

گزارش کلاسی:

پلی کپی ریاضی حل شد.

ارزشیابی ریاضی انجام شد.

دیکته از درس 1 تا 4 گفته شد.

آموزش "نه"  گفتن ( مهارتهای اجتماعی)

درس 4 هدیه آموزش داده شد.

فعالیت در منزل:

با واژه های جدید درس 4 فارسی جمله بسازید.

 

با عرض ادب و احترام

گزارش کلاسی:

آموزش و تفهیم عدد مخلوط به صورت دست ورزی  و کار گروهی انجام شد.

روانخوانی درس 4 فارسی تمرین شد.

نگارش درس 3 و 4 فارسی بررسی و کامل شد.

فعالیت در منزل:

پیک آدینه حل شود.

با عرض ادب و احترام

صفحات 22 و 23 ریاضی  آموزش و در کتاب حل شد.

درس 1 و 2 و 3 علوم مطالعه و پرسش گروهی انجام شد.

روانخوانی آیات قرآنی انجام شد.

فعالیت در منزل:

10 عدد مخلوط نوشته و به کسر تبدیل کنید و 10 کسر نوشته و به عدد مخلوط تبدیل کنید.

 

با عرض ادب و احترام

گزارش کلاسی:

صفحات 18 و 19 ریاضی پای تخته حل شد.

حالت های مختلف چهره  مربوط به درس اجتماعی به صورت دست ورزی انجام شد.

املای جدولی گفته شد.

درس 3 هدیه آموزش داده شد.

فعالیت در منزل:

هدیه تا آخر صفحه ی 22 مطالعه شود.

 

با عرض ادب و احترام

گزارش کلاسی:

پیک آدینه بررسی و حل شد.

آموزش درس 3 فارسی کامل شد.معنی واژه های آ درس 4 گفته شد.

فعالیت در منزل:

تمرین صفحه های 18 و 19  کتاب ریاضی حل شود.

واژه های جدید فارسی تا درس 4 پرسیده می شود.

 

گزارش کلاسی:

آموزش درس 2 هدیه کامل شد.

ارزشیابی کتبی از کل دروس انجام شد و پاسخ های صحیح به طور شفاهی و پای تخته گفته شد.

درس 3 اجتماعی به صورت نمایشی آموزش داده شد.

فعالیت در منزل:

پیک آدینه انجام شود.

گزارش کلاسی:

ریاضی صفحات 14 و 15 حل شد.(الگو یابی)

ارزشیابی از درس 2 اجتماعی انجام شد.(کتبی)

پلی کپی ریاضی بررسی و حل شد.

درس 2 نگارش بررسی شد.

فعالیت در منزل:

5 سوال ریاضی در دفتر حل شود.

فارسی تا آخر صفحه ی 26 مطالعه شود.

گزارش کلاسی:

صفحه ی 13 کتاب ریاضی حل شد.

معنی کلمات قرآنی درس 1 و 2 گفته شد.

درس 2 علوم تکرار و پرسش شفاهی شد.

فعالیت در منزل:

نگارش درس 2 (صفحات 12 تا آخر 16) انجام شو.د.

فردا ارزشیابی از درس 1 و 2 اجتماعی انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

گزارش کلاسی:

درس 1 و 2 اجتماعی پرسش شفاهی شد.

درس 1 و 2 هدیه تکرار و پرسش شد.

درس 1 و 2 فارسی پرسش شد و معنی واژه های درس 3 گفته شد.

فعالیت در منزل:

پیک آدینه انجام شود.

گزارش کلاسی:

صفحات 9 و 10 کتاب ریاضی آموزش داده شدـتمرینهای مرتبط به آن حل شد.

درس 1 و 2 علوم به صورت شفاهی پرسش شد.

فعالیت در منزل:

ریاضی تا آخر اعداد مرکب تمرین شود.