تب

با سلام و احترام

پسر گلم

-فایل مرور درس ۱۰ علوم را با دقت ببین و سپس ۵ سوال طرح کن و به همراه پاسخ در دفتر مشقت بنویس.

-پس از مرور و تمرین کتاب فارسی(واژه آموزی-بیاموز و بگو-املا-واژه نامه،....)فایل سوالات فارسی را مرور کن.

-سوالات ریاضی را در دفتر ریاضی بنویس و به دقت به آن ها پاسخ بده.

-درس ۱۰ تا ۲۰ هدیه های آسمان را بخوان و سپس سوالات آن را تمرین کن.

موفق باشی عزیز دلم.

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و سپس فعالیت های زیر را انجام بده.

-پس از دیدن فایل مرور درس ۹ علوم با تدریس فربد عزیز،۶ سوال ازمتن این درس طراحی کن و به همراه پاسخ در دفتر مشق بنویس.

-فصل ۴ مطالعات اجتماعی را بخوان و سپس سوالات آن را مرور کن.

-فصل ۵ فارسی را مرور کن،به سوالات با خط زیبا و خوانا در دفتر مشق پاسخ بده و ۱۰ خط املا از این فصل بنویس.

-یکی از درس های فصل ۵ کتاب فارسی را به انتخاب خودت بخوان و فایل آن را برایم ارسال کن.

-نوشته ی زیر را در یک بند(حداقل ۴ خط)ادامه بده:

از خواندن داستان«ماهی سیاه کوچولو»لذت بردم،چون....

 

موفق باشی عزیز دلم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتوای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین.

-سوالات ریاضی را با خط زیبا در دفتر ریاضی بنویس و با دقت به آن ها پاسخ بده.

-درس ۵ تا ۸ هدیه های آسمان را با دقت بخوان و سپس سوالات آن را تمرین کن.

موفق و شاد باشی عزیزم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتوای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت خواسته شده در آن را انجام بده

-۶ سوال از درس ۷ علوم طراحی کن و به همراه پاسخ در دفتر مشق بنویس.

-فصل ۴ فارسی را مرور کن،یکی از درس های آن را انتخاب کن،روانخوانی کن و فایل صوتی آن را برایم ارسال کن.

-۷ خط املا از فصل ۴ فارسی بنویس.

-فصل ۳ مطالعات اجتماعی را مرور و سوالات آن را تمرین کن.

موفق و شاد باشی عزیزم.

با سلام و احترام

پسر گلم

محتوای آموزشی کلاس ۳/۳ را دریافت و فعالیت خواسته شده در آن را انجام بده

-۵ سوال از فصل ۶ علوم طرح کن و به همراه پاسخ در دفتر مشقت بنویس.

-فصل ۲ مطالعات اجتماعی را بخوان و سپس سوالات را مرور کن.

-سوالات ریاضی را با خط زیبا در دفتر ریاضی بنویس و با دقت به آن ها پاسخ بده.

موفق باشی عزیزم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

-سه خط از آیات قرآن را بخوان و فایل صوتی صدای دل نشینت را برایم ارسال کن.

-۵ سوال از درس ۵ علوم طرح کن و به همراه پاسخ در دفتر مشقت بنویس.

-پیک هفتگی شماره ۲۶ را انجام بده.

-یکی از درس های فصل ۳ فارسی را به انتخاب خودت روانخوانی کن و فایل صوتی آن را برایم ارسال کن.

-۷ خط املا از فصل ۳ فارسی بنویس.

-سوال های ریاضی و علوم را با خط زیبا در دفتر مشقت بنویس و با دقت پاسخ بده.

موفق و شاد باشی عزیزم.

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

-سه خط از آیات قرآن را بخوان و فایل صوتی صدای دل نشینت را برایم ارسال کن.

-سوال های هدیه های آسمان را بخوان و مرور کن.

-۵ سوال از فصل ۴ علوم طرح کن و به همراه پاسخ در دفتر مشقت بنویس.

-سوال های ریاضی را در دفتر ریاضی با خط زیبا بنویس و به آن ها پاسخ بده.

با سلام و احترام

پسر گلم

محتوای آموزشی پایه سوم را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

-سه خط از آیات قرآن را بخوان و فایل صوتی صدای دل نشینت را برایم ارسال کن.

-یکی از درس های فصل ۲ فارسی را به انتخاب خودت روانخوانی کن و فایل صوتی آن را برایم ارسال کن.

-سوالات املا را در دفتر مشق بنویس و پاسخ بده.

-سوالات اجتماعی را مرور کن.

-سوالات ریاضی را در دفتر ریاضی بنویس و پاسخ بده.

موفق و شاد باشی عزیزم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

-۳ خط از آیات قرآن را بخوان و فایل صوتی صدای دل نشینت را برایم ارسال کن.

-۵ سوال از درس ۲ علوم طرح کن و به همراه پاسخ با خط زیبا در دفتر مشقت بنویس.

-یکی از درس های فصل ۱ کتاب فارسی را انتخاب کن،آن را روانخوانی کن و فایل صوتی آن را برایم ارسال کن.

موفق و شاد باشی عزیزم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده

-سه خط از آیات قرآن را بخوان و فایل صوتی صدای دل نشینت را برایم ارسال کن.

-متن «واژه آموزی»و «گوش کن و بگو»در صفحات ۹۹ و ۱۰۰ کتاب فارسی را با خط زیبا بنویس.

-فصل ۱ علوم را مرور کن و ۳ سوال از متن درس طرح کن و به همراه پاسخ در دفتر مشقت بنویس.

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و سپس فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

-سوره ی قدر یا زلزال را بخوان و فایل صوتی صدای دل نشینت را برایم ارسال کن.

-صفحات ۹۸ و ۹۹ کتاب فارسی را با گوش کردن به فایل فارسی خوش خط و زیبا بنویس.

-صفحات ۱۴۵ تا ۱۴۹ کتاب ریاضی را با دقت انجام بده.

-پیک هفتگی شماره ی ۲۵ را با دقت انجام بده.

موفق و شاد باشی عزیزم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده

-واژه های جدید درس نیایش را از واژه نامه ی انتهای کتاب پیدا کن و هر کلمه را به همراه معنی آن در دفتر مشقت بنویس.

-درس نیایش را با خط زیبا در دفتر مشق بنویس.

-درس ۲۳ مطالعات اجتماعی را با دقت بخوان و فعالیت های آن را انجام بده.

-سه خط از آیات قرآن را بخوان و صدای دلنشینت را برایم ارسال کن.

-کتاب نگارش درس ۱۷ را کامل انجام بده.

موفق و شاد باشی عزیز دلم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و سپس فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

-صفحات ۱۴۲،۱۴۳،۱۴۴ کتاب ریاضی را با دقت حل کن.

-فعالیت های درس ۲۰ هدیه های آسمان را انجام بده.

-سوالات صفحه ی ۱۲۶ کتاب فارسی را پاسخ بده.

-سه خط از آیات قرآن را با دقت بخوان و فایل صوتی صدای دل نشینت را برایم ارسال کن.

موفق و شاد باشی عزیزم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده

-۳ خط از آیات قرآن را به دقت بخوان و صدای دل نشینت را برایم ارسال کن.

-تصویری از املای صوتی ای که نوشتی را برایم ارسال کن.

-درس ۲۲ مطالعات اجتماعی را یک بار دیگر با دقت بخوان.

-تمرین و حفظ جدول ضرب و تقسیم را فراموش نکن.

موفق و شاد باشی عزیزم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

-۳ خط از آیات قرآن را انتخاب کن،بخوان و فایل صوتی صدای دل نشینت را برایم ارسال کن.

-۷ خط املا از درس هفدهم فارسی بنویس.

-داستان گوش کن و بگو را در دو بند در دفتر مشق ادامه بده.

-فعالیت های درس نوزدهم هدیه های آسمان را انجام بده.

-پس از پایان کلاس امروز فعالیت های صفحات 

۱۳۹،۱۴۰،۱۴۱ کتاب ریاضی را کامل کن.

موفق و شاد باشی عزیز دلم.

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

-آنچه از درس ۱۴ علوم یاد گرفتی در دو بند در دفتر مشق بنویس و فعالیت های این درس را در کتاب خود با خط زیبا انجام بده.

-پس از گوش کردن به آیات قرآن،۳ خط از آن ها را به انتخاب خودت بخوان و فایل صوتی صدای دلنشینت را برایم ارسال کن.

-پیک هفتگی شماره ۲۴ را با دقت انجام بده.

-صفحه های ۸۴،۸۵،۸۶ کتاب نگارش را با خط زیبا و با دقت انجام بده.

موفق و شاد باشی عزیز دلم

با سلام و احترام

پسر گلم 

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

صفحه ی ۱۳۴ کتاب ریاضی را با دقت حل کن.

موفق باشی پسر عزیزم

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی پایه ی سوم را با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

صفحه ی ۱۳۶ کتاب ریاضی را با دقت انجام بده.

موفق باشی پسر گلم.

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی پایه ی سوم را از کانال تلگرام مدرسه دریافت کن،با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن ها را انجام بده.

صفحات ۱۳۷ و ۱۳۸ کتاب ریاضی را با دقت انجام بده.

موفق و شاد باشی

با سلام و احترام

پسر گلم

محتواهای آموزشی کلاس ۳/۳ را از کانال تلگرام مدرسه دریافت کن،با دقت ببین و فعالیت های خواسته شده در آن‌ها را انجام بده.

-۷ خط املا از درس «اگر جنگل نباشد»بنویس.

موفق و شاد باشی گل پسر