تب

با سلام

پسرای خوبم

فصل ۶ ریاضی را تمرین کنید.کاربرگ آن را حل کنید و برای من بفرستید.

فصل ۱۰ علوم را مطالعه کنید.ویس تدریس حامی جان را گوش دهید.

درس ۹ تا ۱۲ هدیه های آسمانی را مطالعه کنید و فایل سوالات آن را تمرین کنید.

در کلاس آنلاین ریاضی تمرین و رفع اشکال می شود.

شب قدر شب بیدار شدن است نه بیدار ماندن...التماس دعا

با سلام

پسرای مهربونم

فصل ۹ علوم را مطالعه کنید.فیلم تدریس پویان جان و آرتی جان را نگاه کنید.

فصل ۵ فارسی را مطالعه کنید.کاربرگ فارسی را انجام دهید و عکس آن را بفرستید.

فصل ۴ اجتماعی را مطالعه کنید و فایل سوالات آن را تمرین کنید.

با سلام

پسرای خوبم فصل ۵ ریاضی را تمرین کنید.فیلم مرور آن را نگاه کنید و تمرینات آن را انجام دهید.کاربرگ ریاضی را حل کنید و برای من بفرستید.

فصل ۷ علوم را مطالعه کنید.فیلم تدریس رامتین جان را نگاه کنید.

درس ۵ تا ۸ هدیه های آسمانی را مطالعه کنید.

با سلام و احترام

پسرای عزیزم

فصل ۶ علوم را مطالعه کنید.فیلم تدریس بردیا جان را نگاه کنید.

فصل ۳ اجتماعی را مطالعه کنید و فایل سوالات آن را تمرین کنید.

فصل ۴ فارسی را مطالعه کنید(معنی کلمات،واژه آموزی،بیاموز و بگو و ...) و کاربرگ فارسی را انجام دهید و عکس آن را بفرستید.

در کلاس آنلاین اجتماعی و فارسی پرسش می شود.

با سلام و احترام

پسرای خوبم فصل ۴ ریاضی را تمرین کنید و کاربرگ آن را انجام دهید.

فصل ۵ علوم را مطالعه کنید.فیلم مرور آن را نگاه کنید.فیلم تدریس ساتیار جان را نگاه کنید.

فصل ۲ اجتماعی را مطالعه کنید.فایل سوالات آن را تمرین کنید.

با سلام

پسرای گلم

فصل ۳ ریاضی را تمرین کنید،کاربرگ آن را حل کنید و عکس آن را برای من بفرستید.

فصل ۳ فارسی را با دقت مطالعه کنید.

فصل ۴ علوم را بخوانید و ویس تدریس شنتیا جان را گوش کنید.

چهارشنبه بعد از کلاس آنلاین و رفع اشکال، از دروس مرور شده در این هفته ارزشیابی مداد کاغذی گرفته می شود.

با سلام

پسرای عزیزم

فصل ۲ ریاضی را تمرین کنید و کاربرگ آن را حل کنید و عکس آن را برای من بفرستید.

فصل ۳ علوم را با دقت بخوانید.کاربرگ سوالات فصل ۳ را تمرین کنید.فیلم تدریس آرتین جان را نگاه کنید.

درس ۱،۲،۳،۴ هدیه های آسمان را با دقت مطالعه کنید و سوالات آن را از روی فایل تمرین کنید.

با سلام

پسرای عزیزم

فصل ۲ علوم را با دقت بخوانید.سوالات کاربرگ علوم را تمرین کنید.فایل تدریس ایلیا جان را نگاه کنید.فیلم دوره ی فصل را نگاه کنید.

فصل ۲ فارسی را با دقت مطالعه کنید.کاربرگ املای درس ۴ را کامل کنید و عکس آن را برای من بفرستید.

فصل ۱ اجتماعی را مطالعه کنید.فیلم سوالات آن را نگاه کنید و سوالات را تمرین کنید.

با سلام

پسرای خوبم فصل ۱ کتاب علوم را با دقت مطالعه کنید.ویس تدریس محمدمهدی جان را با دقت گوش دهید.کاربرگ سوالات فصل ۱ علوم را تمرین کنید.

فصل ۱ ریاضی را تمرین کنید.کاربرگ فصل ۱ ریاضی را انجام دهید و عکس آن را برای من بفرستید.

فصل ۱ فارسی(درس ۱ و درس ۲) را با دقت مطالعه کنید.(روان خوانی،معنی کلمه،واژه آموزی،بیاموز و بگو و...)

در کلاس آنلاین فصل ۱ ریاضی و فصل ۱ فارسی تمرین و پرسش می شود.

با سلام

پسرای خوبم فیلم تدریس قرآن را نگاه کنید و روان خوانی آن را تمرین کنید.

ویس درک مطلب و واژه آموزی فارسی را گوش کنید و آن را بنویسید.

تمرینات مرور فصل ۸ ریاضی را انجام دهید.

با سلام 

پسرای عزیزم فیلم ریاضی (تقسیم باقی مانده را نگاه کنید)تمرینات داخل فیلم را انجام دهید و عکس آن را بفرستید.

صفحه ی ۱۴۵،۱۴۶،۱۴۷ کتاب ریاضی را حل کنید.

فیلم قرآن را نگاه کنید.

ویس فارسی (درس آزاد) را گوش دهید و متن درس را بنویسید.

پیک هفتگی شماره ی ۲۵ را حل کنید.

با سلام 

پسرای عزیزم

فیلم فارسی(نیایش و حکایت درس ۱۷ ) را نگاه کنید.

یک بند درباره ی کلاس سوم خود(خاطراتی که از مدرسه داشتید.) بنویسید و عکس آن را برای من بفرستید.

فیلم اجتماعی(درس ۲۳ ) را نگاه کنید.

فیلم قرآن را نگاه کنید.

با‌ سلام و احترام

پسرای عزیزم

فیلم ریاضی (ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی بدون رسم شکل) را نگاه کن و تمرینات صفحه ی ۱۴۲،۱۴۳،۱۴۴ کتاب ریاضی را انجام بده.

فیلم درس ۲۰ هدیه های آسمانی را نگاه کن.

فیلم بخوان و بیندیش درس ۱۷ فارسی را نگاه کن.

فیلم قرآن را نگاه کن و روان خوانی آن را تمرین کن.

با سلام و احترام

پسرای خوبم فیلم تدریس فصل ۱۴ علوم را نگاه کنید.

فیلم درس ۲۲ اجتماعی و فیلم آموزش پاکت نامه را نگاه کنید.

فیلم قرآن را نگاه کنید.

ازویس املا، املا بنویسید و عکس آن را برای من بفرستید.

صفحه ی ۸۴ و ۸۵ کتاب نگارش را انجام دهید.

با سلام و احترام

پسر خوبم فیلم ریاضی(ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی با رسم شکل )نگاه کن فعالیت آن را انجام بده و برای من بفرست.

صفحات ۱۳۹،۱۴۰،۱۴۱ کتاب ریاضی را انجام بده.

فیلم داستان گوش کن و بگو درس ۱۷ فارسی را نگاه کن.

فیلم درس ۱۹ هدیه های آسمان را نگاه کن.

یک املا از درس ۱۷ فارسی بنویس.

با‌سلام

پسرای خوبم

فیلم تدریس ریاضی (ضرب در عدد ۱۰ ) را نگاه کنید و‌تمرینات صفحه ی 136 , 137 و ۱۳۸ کتاب ریاضی را انجام دهید.

فیلم واژه آموزی فارسی را نگاه کنید.

فیلم مرور فصل ۱۳ علوم را نگاه کنید.

با سلام

پسرای عزیز

فیلم ریاضی (مرور ضرب عدد ۱۰ ) را نگاه کنید.

فیلم بیاموز و بگو درس ۱۷ فارسی را نگاه کنید.

فیلم درس ۲۱ اجتماعی را نگاه کنید.

فیلم قرآن را نگاه کنید.

پیک هفتگی شماره ۲۴ حل شود.

صفحه ی ۸۴ و ۸۵ کتاب نگارش انجام شود.

با‌سلام‌

پسرای عزیزم فیلم تدریس درس ۱۷ فارسی را نگاه کنید.کلمات دارای ارزش املایی متن درس را بنویسید.

فیلم تدریس درس ۱۸ هدیه های آسمانی را نگاه کنید.

فیلم قرآن را نگاه کنید.

با‌سلام

پسرای‌خوبم‌فیلم‌تدریس‌فصل ۸ ریاضی (حل مساله) را نگاه کنید و تمرینات صفحه ی ۱۳۴ و ۱۳۵ کتاب ریاضی را حل کنید.

فیلم تدریس درس ۲۰ اجتماعی را نگاه کنید.

املای صوتی را گوش دهید و بنویسید و عکس املای خود را برای من بفرستید.

با‌سلام‌

پسرای خوبم

فیلم مرور فصل ۷ ریاضی را نگاه کنید.

فیلم مرور بخش اول فصل ۱۳ علوم را نگاه کنید.

داستان گوش کن و بگو مربوط به درس ۱۶ فارسی را گوش کنید.

فیلم قرآن را نگاه کنید.

کاربرگ ریاضی حل شود.

یک املا از درس ۱۶ فارسی نوشته شود.