تب

با سلام

پسرهای عزیز م لطفا این فعالیت ها را با دقت امروز انجام دهید:

فصل 6 ریاضی را خوب تمرین کرده و سوالات کاربرگ را پاسخ دهید.

درس 10 علوم را مطالعه کنید و 4 سوال از درس 9 و 10 طراحی کرده و پاسخ دهید.

درس 9 تا 12 هدیه ها را مطالعه کرده و به سوالات کاربرگ پاسخ دهید

جدول ضرب، خوب تمرین شود.

با سلام 

پسرهای پرتلاشم این فعالیت ها را امروز انجام دهید:

درس 9 علوم را با دقت مطالعه کنید.

فصل 5 فارسی (واژه آموزی-بیاموز و بگو-هم معنی و...)را به طور کامل مطالعه کنید.

فصل 4 اجتماعی را بخوانید و به سوالات کاربرگ پاسخ دهید.

فایل صوتی املا را گوش داده و خوش خط در دفتر بنویسید.

با سلام

پسرهای عزیزم برای امروز شما، این فعالیت ها در نظر گرفته شده است پس لطفا با دقت انجام دهید:

فصل 5 ریاضی را تمرین کرده و به سوالات کاربرگ جواب دهید.

فیلم مرور درس 7 علوم را با دقت نگاه کنید و  فعالیت خواسته شده را انجام دهید.

درس 5 تا 8 هدیه های آسمان را مطالعه کنید و به سوالات کاربرگ پاسخ دهید.

با سلام و عرض ادب

دانش آموزان پرتلاش لطفا این فعالیت ها را برای امروز انجام دهید:

فایل آموزشی درس 6 علوم را با دقت نگاه کنید و به سوالات جواب دهید.

فصل 3 اجتماعی را با دقت بخوانید و به سوالات مربوط به آن جواب دهید.

فصل 4 فارسی(هم معنی، واژه آموزی، بیاموز و بگو )را با دقت بخوانید.

10 خط کلمات دارای ارزش املایی از درس های 6 تا 9 با خط خوانا بنویسید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم محتواهای آموزشی را با دقت نگاه کنید.

فصل 4 ریاضی را تمرین کرده و سوالات داده شده را حل کنید.

درس 5 علوم را با دقت بخوانید و 3 سوال از این درس طرح کرده و جواب دهید.

فصل 2 اجتماعی را با دقت مطالعه کرده و به سوالات این فصل پاسخ دهید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم لطفا برای امروز این فعالیت ها را انجام دهند:

فصل 3 ریاضی را تمرین کرده و کاربرگ مربوط به آن را انجام دهند.

فصل 3 فارسی را به طور کامل مطالعه نمایند.

فایل آموزشی درس 4 علوم را با دقت گوش دهند و 3 سوال طرح کرده و همراه با توضیح کامل در دفتر مشق بنویسند.

فایل آموزشی قرآن را گوش دهند و روان خوانی آیات را تمرین کنند.

امروز بعد از کلاس آنلاین و رفع اشکال از دروس مرور شده در این هفته ارزشیابی مداد-کاغذی (ساعت 6 بعداز ظهر)گرفته می شود.

با سلام

پسرهای خوبم لطفا این فعالیت ها را انجام دهید:

فصل 2 ریاضی را تمرین کنید و به سوالات کاربرگ جواب دهید.

فایل آموزشی درس 3 علوم نگاه کنید و سوالات کاربرگ را پاسخ دهید.

فایل املا را گوش دهید و فعالیت خواسته شده را انجام دهید.

درس1 تا4 هدیه های آسمان خوانده شود.

فایل آموزشی قرآن را گوش دهید.

 

با سلام

پسرهای پرتلاش لطفا فعالیت های زیر را انجام دهید:

فایل آموزشی درس 2 علوم را با دقت نگاه کرده و به سوالات کاربرگ جواب دهید.

درس های 3 و 4 فارسی را به همراه هم معنی،هم خانواده و واژه آموزی  و مثل خوب مطالعه کرده و به سوالات کاربرگ جواب دهید.

درسهای 1 تا3 اجتماعی را بخوانید و به سوالات کاربرگ جواب دهید.

فایل آموزشی قرآن را با دقت گوش داده و از روی آیات تمرین کنید.

با سلام

پسرهای عزیزم برای امروز این فعالیت ها را انجام دهید:

فایل آموزشی قرآن را گوش کنید و 2 آیه را بخوانید و صدای دل نشین خود را برای من ارسال کنید.

فایل آموزشی فارسی را گوش دهید.

 

با سلام

پسرهای خوبم امروز فیلم تدریس تقسیم با باقی مانده را با دقت نگاه کنید و تمرین های کتاب در صفحه های145 تا 149 را حل کنید.

فایل آموزشی قرآن را گوش دهید.

فایل آموزشی فارسی(درس آزاد)را گوش دهید و متن خوانده شده را در درس 13 با خط زیبا بنویسید.

پیک هفتگی شماره 25 را پاسخ دهید.

امروز ارزشیابی از درس های این هفته به عمل می آید.

با سلام و احترام

پسرهای خوب و پرتلاشم برای امروز این فعالیت ها را انجام دهید:

فیلم مرور ریاضی (محاسبه ی ضرب) را با دقت نگاه کنید.

تمرین های ریاضی در صفحات142 و 143 و 144 را جواب دهید.

بخوان و بیندیش درس 17 را گوش داده و فعالیت آن را انجام دهید.

فایل آموزشی قرآن را گوش دهید.

فیلم هدیه های آسمان درس 20 را با دقت نگاه کنید.

یک صفحه املا از درس چشم های آسمان نوشته شود.

 

با سلام و احترام

پسرهای نازنینم برای امروز این فعالیت ها را انجام دهید:

فایل آموزشی تدریس علوم را با دقت گوش کرده و فعالیت آن را انجام دهید.

فایل آموزشی تدریس اجتماعی را گوش دهید.

از روی متن املایی که برای شما خوانده می شود خوش خط و مرتب در دفتر مشق املا بنویسید.

فایل آموزشی تدریس قرآن را گوش دهید و بعد 2 آیه را خوانده و صدای دلنشین خود را برای من ارسال کنید.

جدول ضرب حتما تمرین شود.

صفحات 84 و 85 کتاب بنویسیم کامل شود.

با سلام و احترام

پسرهای خوب و پرتلاش،لطفا برای امروز این فعالیت ها را انجام دهید:

فیلم آموزشی ریاضی را با دقت نگاه کنیدو تمرین های ریاضی در صفحات139 و 140 و 141 را انجام دهید.

فایل آموزشی گوش کن و بگو درس 17 را گوش داده و فعالیت آن را انجام دهید.

فایل آموزشی هدیه های آسمان درس 19 را گوش دهید.

یک صفحه املا از درس 17 فارسی بنویسید.

فایل آموزشی قرآن را با دقت گوش دهید.

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم لطفا این فعالیت ها را برای روزهای پایانی هفته انجام دهید:

فایل های آموزشی (ریاضی و اجتماعی و قرآن و فارسی) را با دقت نگاه کرده و فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

کتاب بنویسیم را در صفحه های 81 و 82 و 83  را با خط خوش و خوانا کامل کنید.

پیک شماره 24 با دقت پاسخ داده شود.

جدول ضرب 2 و 3 و 4 را خوب تمرین کنید.

آنچه از درس 11 علوم آموخته اید به طور کامل  در چند بند بنویسید.

در پناه خدا سلامت و شاد باشید.

 

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم لطفا این فعالیت ها را امروز با دقت انجام دهید:

فایل های آموزشی(ریاضی-قرآن-فارسی)را با دقت نگاه کرده و فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

تمرین های ریاضی در صفحه های 136 و 137 و 138 با دقت در کتاب حل شود.

 از درس چشم های آسمان با خط خوانا رونویسی شود.

ممنونم از شما پسرهای پرتلاشم

با سلام و احترام

بچه های عزیزم لطفا امروز این فعالیت ها را انجام دهید:

فایل آموزشی تدریس درس17 فارسی را گوش دهید.

فایل آموزشی مرور درس 11 علوم(قسمت دوم)را با دقت نگاه کرده و خوب یاد بگیرید.

تدریس درس18 هدیه های آسمانی را نگاه کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

آموزش روان خوانی قرآن سوره اسراء را گوش داده و تمرین کنید.

جملات پرسشی از درس 17 را پیدا کرده و خوش خط در دفتر مشق بنویسید.

برای پرسش و پاسخ فردا، درس 17 و 18 هدیه ها و روان خوانی از درس 17 فارسی همراه با کلمات هم معنی انجام می شود.

 

با سلام و احترام

پسرهای پرتلاش لطفا برای امروز این فعالیت ها را انجام دهید:

فیلم تدریس ریاضی( حل مسئله) فصل 8 را نگاه کنید و تمرین های کتاب در صفحه های 134 و 135 را انجام دهید.

فایل صوتی املا از درس اگر جنگل نباشد را گوش داده و متن خوانده شده را در دفتر مشق خوش خط و خوانا بنویسید.

فایل آموزش قرآن را با دقت گوش دهید.

فایل آموزشی تدریس اجتماعی درس 20 را گوش دهید.

برای پرسش و پاسخ فردا درسهای 19 و 20 اجتماعی و روان خوانی و کلمات هم معنی درس های 5 و 6 و 7 فارسی خوانده شود.

 

با سلام و احترام

پسرهای عزیزم،برای امروز فعالیت های زیر را انجام دهید:

سوالات ریاضی را با دقت در دفتر ریاضی نوشته و حل کنید.

فیلم مرور درس یازده علوم(قسمت اول)را با دقت نگاه کنید.

فایل آموزش تدریس قرآن را گوش کنید و فعالیت خواسته شده را انجام دهید.

فایل صوتی تدریس گوش کن و بگو درس 16 را با دقت گوش کن و فعالیت آن را انجام بده.

یک صفحه املا از درس 16 نوشته شود.

پرسش و پاسخ از قسمت اول علوم انجام می شود.

با سلام و عرض ادب

پسرهای عزیزم،برای آخر هفته فعالیت های خواسته شده را انجام دهید:

فیلم تدریس ریاضی(انتخاب نمودار) را نگاه کنید و تمرینات کتاب را با دقت جواب دهید.

فیلم تدریس فارسی(بیاموز و بگو) را نگاه کرده و فعالیت کتاب را کامل کنید.

فیلم تدریس درس 19 اجتماعی را نگاه کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام دهید.

پیک هفتگی شماره 23 را پاسخ دهید.

داستان پرلز خوانده شود.

با سلام و عرض ادب

پسرهای پرتلاش،امروز این فعالیت ها را انجام دهید:

فیلم تدریس درس17 هدیه های آسمانی را نگاه کنید و فعالیت های کتاب را انحام دهید.

فیلم تدریس واژه آموزی درس 16 فارسی را با دقت نگاه کنید.

کلمه های زیر را از واژه نامه ی انتهای کتاب پیدا کنید و معنی آن ها را به خاطر بسپارید:

غرش-زوزه-گسترده-کمین کردن-مشغول-کرگدن-حاشیه-موادسمی-ویران

کلماتی از متن درس16 فارسی را که به نظر شما ارزش املایی دارند یک بار در دفتر مشق بنویسید.

فعالیت صفحه ی 80 کتاب نگارش را انجام دهید.