تب

با سلام و احترام

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی علوم را از کانال مدرسه مشاهده و فعالیت آن را انجام دهید.

- حل صفحه ی 91 کتاب نگارش

- مطالعه ی صفحه ی 82 و 84 قرآن

- حل پیک هفتگی شماره ی 21

با سلام و احترام

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی هدیه ها ی آسمان را در کانال مدرسه مشاهده و فعالیت های آن را انجام دهید.

- مطالعه ی صفحه ی 81 قرآن

- انجام فعالیت های صفحه ی 90 کتاب نگارش

با سلام و احترام

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی ریاضی را در کانال مدرسه مشاهده و فعالیت های آن را انجام دهید.

-فعالیت صفحه ی 89 کتاب نگارش انجام شود.

- مطالعه ی صفحه ی 80 کتاب قرآن

 

با سلام و احترام

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی فارسی را از کانال مدرسه مشاهده و فعالیت های آن را انجام دهید.

- فعالیت صفحه ی 88 کتاب نگارش

- مطالعه ی صفحه ی 79 قرآن

 

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی فارسی را در کانال مدرسه مشاهده کن و فعالیت های آن را انجام بده.

- فعالیت صفحه ی 87 کتاب نگارش انجام شود.

- مطالعه ی صفحه ی 78 قرآن مطالعه شود.

 

 

باسلام و تبریک مجدد سال نو   

 پسرهای گلم فایل آموزشی درس ریاضی را ازکانال مدرسه دانلود نمایید وبادقت مشاهده کنید و فعالیت ان را انجام دهید.(ریاضی بخش اول تناسب آموزش داده خواهد شد.تا سر تناسب معکوس مطالعه شود) .

وهمچنین  بخش کسر ها در منزل تمرین شود وارزشیابی مروری انجام میشود.  انشاله بعداز ظهر ساعت۳۰ :۶  ارزشیابی انجام  خواهد شد . البته از دانش آموزانی که همکاری کردند وعیدانه را ارسال کردند تشکر میکنم ومنتظر  عیدانه سایر دانش آموزان عزیز هستم 

از همکاری خوب شما مامان های خوب سپاسگزارم  ارادتمند علی اکبری

پیشاپیش سال جدید را تبریک گفته و سالی سر شار از شادی و سلامتی برایتان آرزو مندم.

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

-فیلم فعالیت علوم در کانال مدرسه مشاهده و فعالیت آن انجام شود.

-فیلم های ارسال شده  در ارتباط با فصل رشد علوم را جهت یادگیری بیشتر نگاه کن .

- پیک هفتگی شماره ی 20 را انجام دهید.

-تکالیف عید در قالب فیلم مشاهده کنیدو در ایام تعطیلات انجام دهید.

-انجام فعالیت صفحه ی 85 و 86 کتاب نگارش انجام شود.

-- نوشتن املا از روی فایل ارسال شده.

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

فیلم آموزشی علوم را در کانال مدرسه نگاه کن و کار برگ های مرتبط با آن را انجام بده.

-فعالیت صفحه ی 84 کتاب نگارش را انجام دهید.

- صفحه ی 77 کتاب قرآن مطلعه شود.

- نوشتن املا از روی فایل ارسال شده.

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی فارسی را در کانال مدرسه نگاه کن و فعالیت آن را انجام بده

- کار برگ فارسی حل شود.

-صفحه ی 83 کتاب نگارش انجام شود.

- صفحه ی 76 قرآن مطالعه شود.

- نوشتن  املا از روی فایل ارسال شده.

 

 

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی فارسی تدریس پرچم را در کانال مدرسه نگاه کن و فعالیت های  آن را انجام بده.

- صفحه ی 82 کتاب نگارش  انجام شود.

- صفحه ی 75 کتاب قرآن مطالعه شود.

- نوشتن املا از روی فایل ارسال شده.

با سلام و احترام

با آرزوی شادی و سلامتی

فعالیت منزل:

- فیلم تدریس هدیه های آسمان را در کانال مدرسه نگاه کن و تکلیف آن را در کتاب انجام بده.

- کار برگ هدیه های آسمان را انجام بده.

-مرور سوره های کافرون،ماعون،فیل

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی شماره ی 12 را در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه ی دوم نگاه کرده و کار برگ ریاضی شماره ی 6،7،8،9 را انجام دهید.

- فعالیت صفحات 80 و 81 کتاب نگارش و مطالعه ی صفحه ی 74 قرآن انجام شود.

 

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی شماره ی 11  را در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه ی دوم نگاه کرده و فعالیت آن را انجام دهید.

- فعالیت نگارش صفحه ی 78 و مطالعه ی قرآن صفحه ی 73 انجام شود.

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

- فیلم آموزشی شماره ی 10 را در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه ی دوم نگاه کن و فعالیت آن را انجام بده.

-فعالیت صفحه ی 79 کتاب نگارش و مطالعه صفحه ی 72 کتاب قرآن انجام شود.

 

 

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی شماره ی 9 را نگاه کنید و فعالیت های آن را انجام دهید.

- فعالیت صفحه ی 77 کتاب نگارش و مطالعه ی صفحه ی 70 و 71 قرآن را انجام شود.

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

فیلم آموزشی شماره ی  شماره ی 8 در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه دوم را نگاه کرده و کار برگ های ریاضی شماره ی 2،3،4،5 را انجام دهید.

- فعالیت صفحه ی 75 کتاب نگارش انجام شود و صفحه ی 69 قرآن مطالعه شود.

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی شماره ی 7 در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه ی دوم را نگاه کنید و فعالیت آن را انجام دهید.

- فعالیت صفحه ی 74 نگارش و مطالعه ی صفحه ی 65 تا 68 قرآن انجام شود.

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

فیلم آموزشی شماره ی 6 را در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه دوم نگاه کرده و فعالیت آن را انجام دهید.

-فعالیت صفحه ی 73 کتاب نگارش و مطالعه ی صفحه ی 64 قرآن انجام شود.

با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

فیلم آموزشی شماره ی5 در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه ی دوم را نگاه کرده و فعالیت آن را انجام دهید.

-فعالیت صفحه ی 72 کتاب نگارش و مطالعه ی صفحه ی 62 و 63 کتاب قرآن

با سلام و احترام

 آرزوی سلامتی و شادابی

فعالیت منزل:

-فیلم آموزشی شماره ی 4 در محتوای آموزشی اسفند ماه پایه ی دوم را نگاه کرده  و فعالیت  آن را انجام دهید.

-انجام فعالیت صفحه ی 71 کتاب نگارش

-مطالعه ی صفحه ی 60 و 61 قرآن