تب

سلام

تنها کسانی در بین شما که واقعا شاد خواهند بود کسانی هستند که راهی برای خدمت کردن به دیگران را جستجو و پیدا کنند.

فعالیت منزل 

پسرم

پیک شماره ی ۲۷ و ۲۸ را انجام بده.

آخر هفته شاد و سلامت باشید.

پیشاپیش حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد . . .

سلام

لبخند تو، به تو چهره ای مثبت می‌دهد که باعث می‌شود مردم در کنارت احساس راحتی کنند.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۱۷ را ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

فعالیت ریاضی ، فیلم مرور فصل ۸ را مشاهده کن و فعالیت ریاضی را انجام بده.

فعالیت هدیه های آسمانی ، فیلم مرور درس های ۱۷ تا ۲۰ را ببین و به نکات مهم آن توجه کن.

ممنون

سلام

برای انجام اقدامی مثبت، باید بینشی مثبت داشته باشیم.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت علوم ، فیلم مرور درس ۱۴ را مشاهده کن و به نکات مهم آن توجه کن.

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۱۶ را ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

فعالیت ریاضی ، فیلم مرور فصل ۷ را مشاهده کن و فعالیت های مربوط به آن را انجام بده.

ممنون

سلام

مردم شاید کلمات شما را بشنوند، ولی آن‌ها طرز نگرش شما را احساس می‌کنند.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت علوم ، فیلم مرور درس ۱۲ و ۱۳ را مشاهده کن و به نکات مهم آن توجه کن.

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۱۵ را ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

فعالیت هدیه های آسمان ، فیلم مرور درس ۱۴ تا ۱۶ را مشاهده کن و پرسش و پاسخ خای آن را انجام بده.

ممنون

سلام

بزرگترین موهبت توانایی فراموش کردن است. فراموش کردن چیزهای بد و تمرکز بر روی چیزهای خوب.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت ریاضی ، فیلم مرور درس ۶ را مشاهده کن و کاربرگ های ریاضی را انجام بده.

فعالیت علوم ، فیلم مرور درس ۱۱ را ببین و به نکات مهم توجه کن.

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۱۴ را ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

ممنون

سلام

دنیا به روی ما باز است، و هر روز موقعیتی است که خود را از نو خلق کنیم.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت ریاضی ، فیلم مرور فصل ۵ را مشاهده کن و فعالیت های ریاضی را انجام بده.

فعالیت علوم ، فیلم مرور فصل ۱۰ را ببین و به نکات مهم توجه کن.

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۱۳ را ببین و فعالیت های فارسی را انجام بده.

پیک آخر هفته را انجام بده.

آخر هفته ی خوبی داشته باشید.

سلام

روزانه حداقل یک حرکت قاطع به سوی هدفت بردار.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت علوم ، فیلم مرور درس ۹ را مشاهده کن و به نکات مهم توجه کن.

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۱۲ را ببین و فعالیت های مربوط به آن را انجام بده.

فعالیت هدیه آسمانی ، فیلم مرور درس ۱۱ تا ۱۳ را مشاهده کن و به قسمت های مهم آن توجه کن .

ممنون

سلام

اگر زندگی را دوست داری، زمان را هدر نده، چرا که زندگی از زمان تشکیل شده است.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۱۰ را مشاهده کن و فعالیت های آن را انجام بده.

فعالیت علوم ، فیلم مرور درس ۸ را ببین و به نکات آن توجه کن.

فعالیت ریاضی ، فیلم مرور درس ۴ را مشاهده کن و فعالیت های آن را انجام بده.

ممنون

سلام

نداشتن بعضی از چیزهایی که می‌خواهی بخشی ضروری از شادمانی است.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت علوم ، فیلم مرور درس ۷ را مشاهده کن و نکات مهم آن را به خاطر بسپار.

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۹ را ببین و فعالیت های آن را انجام بده. 

فعالیت هدیه های آسمان ، فیلم مرور درس ۸ تا ۱۰ را مشاهده کن و به نکات مهم توجه کن.

ممنون

سلام

مردم شاید کلمات شما را بشنوند، ولی آن‌ها طرز نگرش شما را احساس می‌کنند.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت ریاضی ، فیلم مرور فصل سوم را مشاهده کن و تمرین ها را بنویس ،  سپس کاربرک ریاضی را انجام بده.

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۸ را ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

فالیت علوم ، فیلم مرور درس ۶ را مشاهده کن و با دقت به نکات آن توجه کن.

ممنون

ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي(علیه السلام) مبارک.

سلام

تنبلی مسیری کوتاه به سمت مرگ و سخت کوشی راه زندگی است.

فعالیت منزل 

پسرم

فعالیت ریاضی ، فیلم آموزشی مربوط به فصل ۲ را ببین و همراه با مرور تمرینات را انجام بده.

فعالیت علوم ، فیلم مرور درس ۵ را مشاهده کن و نکات مهم را تمرین کن.

فعالیت فارسی ، فیلم مربوط به درس ۶ و ۷ را ببین و با دقت به نکات درس ها توجه کن .

ارزشیابی فارسی و ریاضی هفته را انجام بده.

پیک شماره ۲۵ را انجام بده .

ممنون

سلام

لبخند بزن، این درمانی رایگان است.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت فارسی ، فیلم مرور درس ۵ را ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

فعالیت هدیه ، فیلم مرور درس های ۵ و ۶ و ۷ را مشاهده کن و مطالب مهم را توجه کن.

فعالیت علوم ، فیلم مرور درس ۴ را ببین و قسمت های مهم درس را چند بار برای خودت تکرار کن.

ممنون

سلام

تنها کسانی در بین شما که واقعا شاد خواهند بود کسانی هستند که راهی برای خدمت کردن به دیگران را جستجو و پیدا کنند.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت ریاضی ، فیلم آموزشی فصل ۱ را با دقت ببین و فعالیت های ریاضی را انجام بده.

فعالیت فارسی ، فیلم آموزشی درس ۳ و ۴ را مشاهده کن و فعالیت ها را انجام بده.

فعالیت علوم ، فیلم آموزشی را ببین و نکات مهم درس ۳ را مرور و تمرین کن.

ممنون

 

سلام

همه ما با هدف شاد بودن زندگی می‌کنیم؛ زندگی ما متفاوت و در عین حال یکسان است.

فعالیت منزل

پسرم

فیلم های مربوط به دوره ی کتاب ها 

هدیه های آسمانی ، درس ۱ تا ۴

علوم ، درس ۱ و ۲

فارسی ، درس ۱ و ۲ 

را مشاهده کن و بادقت به نکته های دروس توجه کن.

فعالیت های فارسی را انجام بده.

ممنون

سلام

زندگی همیشه این نیست که کارت‌های خوب را در اختیار داشته باشی، بلکه بعضی وقت‌ها باید کارت‌های بد را به خوبی بازی کنی.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت ریاضی ، بعد از دیدن فیلم صفحه ی ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ را انجام بده.

فعالیت هدیه ، فیلم آموزشی را مشاهده کن و فعالیت های کتاب را انجام بده.

فعالیت قرآن ، صفحه ی ۱۰۲ و ۱۰۳و ۱۰۵ و ۱۰۷ را از روی کتاب با فایل صوتی بخوان و تمرین کن.

ممنون

سلام

شادکامی و اعتماد به نفس زیباترین چیزهایی هستند که می‌توانی به تن کنی.

فعالیت منزل

پسرم

فعالیت ریاضی ، صفحه ی ۱۳۹ و ۱۴۰ را با کمک فایل تصویری انجام بده.

پیک شماره ۲۴ را انجام بده .

برگه ی ارزشیابی فارسی و ریاضی را بدون کمک انجام بده . 

ممنون

سلام

وقتی که صبح از خواب بیدار می‌شوی، دو انتخاب داری؛ یا خوشحال باشی یا ناراحت.

فعالیت منزل

پسرم

فیلم آموزشی علوم را مشاهده کن ، یکبار درس ۱۴را بخوان و فعالیت های کتاب را انجام بده.

فیلم های آموزشی ریاضی را مشاهده کن و صفحه ی ۱۳۷ و ۱۳۸ کتاب را انجام بده.

فعالیت قرآن ، صفحه ی ۹۶ و ۹۷ را با کمک فایل صوتی تمرین کن.

فعالیت نگارش ، بعد از دیدن فایل تصویری صفحه ی ۱۰۳ را انجام بده.

ممنون

سلام

همیشه اقدام درست را انجام بده. این برخی از مردم را راضی و بقیه را متحیر خواهد کرد.

سلام

پسرم

فایل آموزشی هدیه ها را مشاهده کن و فعالیت های کتاب را انجام بده.

* فایل شامل ابتدا انیمیشن و در آخر تدریس است.*

کاربرگ هدیه مربوط به درس جشن بزرگ را انجام بده.
فیلم های آموزشی ریاضی مربوط به صفحه ی ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ کتاب را ببین و فعالیت های آن را انجام بده.

فعالیت نگارش ، صفحه ی ۱۰۰ و ۱۰۲ را با کمک فایل تصویری انجام بده.

ممنون

 

 

سلام

بر گذشته ای که پشت سرت است لبخند بزن. بر آینده ای که در مقابلت است تمرکز کن.

فعالیت منزل

پسرم

فایل آموزشی فارسی را مشاهده کن و فعالیتهای گفته شده در فیلم را انجام بده.

فعالیت نگارش ، صفحه ی ۹۹ و ۱۰۱ را با کمک فایل تصویری انجام بده.

فعالیت قرآن ، صفحه ی ۹۴ و ۹۵ را با فایل صوتی تمرین کن.

فعالیت هدیه ، درس دعای باران را یکبار بخوان و برگه ی مربوط به درس را انجام بده.

ممنون