تب

با سلام 

- فعالیت کلاس :

- قرآن تدریس و تمرین شد .

- کتاب بنویسیم نوشته شد .

- روان خوانی انجام شد .

فعالیت منزل :

- از درس لاک پشت و مرغابی ها بخوانند و بنویسند .

- املا تمرین شود .

با سلام 

فعالیت کلاس :

- فارسی تدریس شد .

- کار آزمایشگاهی در حیاط مدرسه به صورت بازی انجام شد .

- از نمایشگاه هنری مدرسه بازدید شد .

- روان خوانی انجام شد .

فعالیت منزل :

- ادامه ی سرمشق ها خوانده و نوشته شود .

- املا نوشته شود .( همراه با روان خوانی )

                                                                           *** شاد باشید***

با سلام 

فعالیت کلاس :

- املا گفته و تصحیح شد .

- روان خوانی انجام شد .

- علوم تدریس و تکرار شد .

- ریاضی تدریس و حل شد .

فعالیت منزل :

- پیک هفته حل و امضا شود .

- املا تمرین شود .

با سلام 

فعالیت کلاس :

- کتاب بنویسیم نوشته شد .

- ریاضی تدریس و تمرین شد .

- روان خوانی انجام شد .

- سرود تمرین شد .

فعالیت منزل :

- از درس خاطرات انقلاب بخوانند و املا بنویسند .

- چند تمرین ریاضی حل کنند .

با سلام 

فعالیت کلاس 

- فارسی تدریس شد .

- روان خوانی انجام شد .

- قرآن تدریس و تکرار شد .

فعالیت منزل :

- سرمشق ها را بخواند .

- از درس خاطرات انقلاب روان خوانی و املا نوشته شود .