تب

پایه دوم در باره ی منظره های پاییزی صحبت کردیم و پسرانم منظره ای به دلخواه خود از پاییز و‌ طبیعت زیبایش کشیدند و‌با پاستل ان را رنگ تمیزی کردند.